Farské oznamy

Sviatosti

Krst

„Ty si moje milované dieťa“ zaznie počas krstu nad každým, ktorý je obmytý vodou. Tento dar sa neustále prehlbuje, rastie a prinesie v pokrstenom veľké ovocie.

– Ku krstu budete potrebovať krstnú sviecu, krstnú košieľku, kópiu rodného listu.
– Ak nie ste zo Šípku alebo z Malých Uheriec, tak aj licenciu ku krstu z farnosti, v ktorej momentálne žijete.
– Ak je to prvé dieťa, ktoré krstíte, robíme aj krstnú náuku.
– Na Šípku krstíme v nedele o 12:00 hod a v Malých Uherciach krstíme v nedeľu o 9:00 hod.
– Krst si môžete dohodnúť telefonicky na čísle pána farára – Peter Naňo 0910 445 898.

Prvé sväté prijímanie

Prekrásny deň prijatia Pána Ježiša do srdca. Deti prežijú osobné stretnutie, ktoré mení život.

– Prvé sväté prijímanie zvyčajne býva v našej farnosti v júni. Príprava detí prebieha počas roka a je potrebné, aby dieťa navštevovalo aj hodiny náboženstva v škole.
– Budete potrebovať pre dieťa krstný list z farnosti, kde bolo dieťa pokrstené.
– Ak nie ste zo Šípku alebo z Malých Uheriec, budete potrebovať aj licenciu k prvému svätému prijímaniu a to z farnosti, kde momentálne žijete.
– Začiatok prípravy na prvé sväté prijímanie sa vždy vyhlási začiatkom školského roka vo farských oznamoch.

Birmovka

Duch Svätý je Duchom slobody a vanie kam chce. Prijmete jeho dary v sviatosti birmovania s pozvánkou prežívať život ako nečakané dobrodružstvo Jeho lásky.

– Sviatosť birmovania sa v našej farnosti vysluhuje každé dva roky.
– Birmovanec potrebuje krstný list z farnosti, kde bol pokrstený.
– Ak nie ste zo Šípku alebo Malých Uheriec, potrebujete licenciu k sviatosti birmovania.
– Príprava prebieha počas roka v skupinkách, ktoré sa pravidelne stretávajú.
– Začiatok prípravy na sviatosť birmovania sa vyhlasuje koncom školského roka vo farských oznamoch.

Sviatosť manželstva

„Iba s tebou a navždy“ je posolstvom každého zaľúbenia. V kostole spolu s vašimi drahými príbuznými a priateľmi si vyznáte lásku a uzavriete sviatosť manželstva.

– Termín, prípravu a všetky potrebné papiere je potrebné dohodnúť na spoločnom stretnutí.
– Telefón pána farára – Peter Naňo 0910 445 898.

Sviatosť zmierenia

„Ak budú vaše hriechy sťa šarlát, budú obielené ako sneh, ak sa budú červenať sťa purpur, budú biele ako vlna." Iz 1,18

– Sviatosť zmierenia sa vysluhuje počas každej sv. omše na Šípku okrem pondelka.
– V prvopiatkový týždeň sa na Šípku zvyčajne spovedá vždy polhodinu pred sv. omšou a v Malých Uherciach podľa farských oznamov.
– Ak potrebujete, môžete si dohodnúť spoveď alebo rozhovor na telefónnom čísle pána farára – Peter Naňo 0910 445 898. (alebo s iným kňazom – saleziánom)

Sviatosť pomazania chorých

„Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene.“ Jak 5,14

– Sviatosť pomazania chorých si dohodnite na telefónnom čísle pána farára – Peter Naňo 0910 445 898.
– Sviatosť pomazania chorých vysluhujeme na Šípku a v Malých Uherciach v pôstnom období podľa farských oznamov.

Pohreb

„Veríme vo vzkriesenie tela a v život budúceho veku...“

– Pohreb dohodnete osobne na fare na Šípku alebo na telefónnom čísle pána farára – Peter Naňo 0910 445 898.
– Je potrebné priniesť kópiu listu o prehliadke mŕtveho.

Sväté omše

ZIMNÝ REŽIM

Šípok

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
7:30, 9:00, 11:00

Malé Uherce

Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
15:30
15:30
15:30
15:30
7:30
8:00

LETNÝ REŽIM

Šípok

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
18:30
18:30
18:30
18:30
18:30
18:30
7:30, 9:00, 11:00

Malé Uherce

Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
18:00
18:00
18:00
18:00
7:30
8:00