Domka - Združenie saleziánskej mládeže

Domka je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. Počtom našich členov, množstvom aktivít i dobrovoľníckym potenciálom patríme k najväčším detským a mládežníckym organizáciám na Slovensku. Združujeme takmer 8 000 členov, predovšetkým detí a mladých vo veku od 6 – 30 rokov.

Naše združenie patrí medzi najväčšie detské a mládežnícke organizácie na Slovensku. Deťom a mladým ponúka takmer neobmedzené možnosti ako zmysluplne využiť svoj voľný čas a naplno využiť svoju energiu a potenciál, ktorý sa v nich skrýva. Domka je dobrovoľnícka organizácia v pravom zmysle slova, pretože sú to práve mladí dobrovoľníci – animátori, ktorí tvoria základnú štruktúru pri práci s deťmi a mládežou.

Domka ponúka veľmi široké spektrum aktivít a podujatí. Či už sú to športové, kultúrne, vzdelávacie, či medzinárodné aktivity, snaží sa mladým ponúknuť presne to, čo ich zaujíma. Na jednotlivých strediskách preto vznikajú krúžky a aktivity, ktoré sú blízke práve deťom a mladým v ich okolí.

Venuje sa aj deťom a mladým, ktorí sa z rôznych príčin ocitli na okraji záujmu spoločnosti, primárne však ponúka priestor pre zmysluplné využitie voľného času a sebarealizácie pre deti a mladých bez ohľadu na ich vzdelanie, vierovyznanie, či spoločenské postavenie. Jednou z úloh Domky je aj formovanie aktívnej, zodpovednej a kvalitnej mladej generácie.

Domka veľmi úzko spolupracuje so Saleziánmi don Bosca (SDB) a Saleziánmi – spolupracovníkmi (ACS). Saleziáni sú katolícka rehoľa, ktorej poslaním je pracovať pre mladých a vychovávať z nich čestných občanov a dobrých kresťanov. Svojou otvorenosťou a ochotou nám umožňujú pracovať s mladými v ich priestoroch a s ich pomocou. Saleziánski spolupracovníci sú laická zložka saleziánskej rodiny a rovnako ako Saleziáni sú veľkou pomocou pri šírení dobra v rámci Domky.

Sme súčasťou celosvetového Saleziánskeho mládežníckeho hnutia, členom Rady mládeže Slovenska, viacerých regionálnych rád mládeže a tiež európskej siete saleziánskych mládežníckych organizácií Don Bosco Youth-Net (DBYN). Domka – Združenie saleziánskej mládeže má okrem Ústredia, ktoré sídli v Bratislave, aj ďalšie strediská. Po celom Slovensku je ich viac 29. Stredisko Partizánske patrí k nim.

Domka – stredisko Partizánske

Domka – Združenie saleziánskej mládeže
Stredisko Partizánske

Šípková 324/1
958 03 Malé Uherce
IČO: 317892180003

Naše občianske združenie ponúka školopovinným deťom, mladým, ale i mladým dospelým priestor na zmysluplné využitie a trávenie ich voľného času. Podporujeme ich zručnostiach a schopnostiach, a to najmä v oblastiach, v ktorých je záujem detí a mladých najväčší.

Adresátmi týchto aktivít sú práve školopovinné deti, mladí a mladí dospelí zo sídliska Šípok v Partizánskom a z okolitých obcí. Pre nich je naše stredisko jediným zariadením  na tomto sídlisku, kde môžu zmysluplne tráviť svoj voľný čas a takto osobnostne rásť a nadobúdať dôležité sociálne i tvorivé kompetencie.

Aktivita nášho OZ je dôležitá ako alternatíva voči sídliskovému tráveniu voľného času, ktoré je spojené aj s možnými rizikami. Dvere do pastoračného centra sú otvorené pre každého. Deti a mladí často pochádzajú z nepodnetného prostredia, mnohí z nich sú ohrození nebezpečenstvami a lákadlami sídliskového života, preto je voľný čas strávený v pastoračnom centre pre nich vhodnou alternatívou.

Aj Domka – stredisko Partizánske je veľmi úzko naviazaná na komunitu saleziánov, ktorí na sídlisku pôsobia. Práve oni sa stávajú hýbateľmi mnohých aktivít a ponúkajú priestor a čas mladým a deťom na sídlisku. Domka zastrešuje všetky aktivity, ktoré komunita saleziánov a animátori vytvárajú.

Domka – stredisko Partizánske jestvuje od roku 2003.